LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Igarka, Igarkos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Adomaitis Kazys (1891-1953)
Ajauskienė Juzė (1888-1949)
Ajauskienė Marijona (1890-1955)
Ajauskas Stasys (g. 1913)
Ajauskas Algirdas (1924-1958)
Ambrazienė Ona (1901-1949)
Anusaitis Kazys (1903-1955)
Arcimavičienė Marijona (1900-1948)
Atkočiūnas Justas (1879-1950)
Atkočiūnienė Ona (1885-1950)
Aukštuolis Juozas (1935-1948)
Bakus Vaclovas (1942-1949)
Baltrušaitienė Elžbieta (1872-1953)
Baltrušaitis Antanas (kūdikis m.1948)
Baltrušaitis Jurgis (1866-1949)
Baltrušaitis Stasys (kūdikis m.1950)
Baltrušaitytė Aldona (Veronika) (1947- 1948)
Banikonienė Felicija (1873-1948)
Banikonis Kazys (1870-1948)
Bardauskas Juozas (1886-1953)
Bareika Antanas (1870-1949)
Bareikienė Leonora (1892-1951)
Barisevičiūtė (Barisaitė) Kristina (1947-1948)
Barkauskienė Elzė (1860-1948)
Bartkienė Ona (1888-1953) Bartkus Leonas (1946-1950)
Bartulis Stasys (1904-1956)
Bartusevičienė Uršulė (g.1874)
Bartuševičienė Marijona (1917-1948)
Bartuševičiūtė Marijona (1917-1948)
Baškauskaitė Monika (kūdikis m. 1948)
Beišienė Ona (1880-1948)
Beniulis Pranas (1889-1950)
Bernatavičius Jonas (1879 -1948)
Bernatavičius Mindaugas (1940-1949)
Bernatavičius Stasys (1888-1953)
Bernatavičiūtė Ona (1903-1951)
Beržinskas Vytautas (1927-1948)
Binkevičienė Felicija (1876-1951)
Binkevičiūtė Kristina (1946-1948)
Blažienė Ona (1879-1951)
Brazaitis Česlovas (g.1947)
Brazaitytė Stasė (1945-1955 (1954)
Bulotas Jonas (kūdikis m. 1948)
Burbulienė Ona (1877-1950)
Burneckytė Agnietė (1880-1948)
Burneckis Juozas (1889-1953)
Butkus Antanas (1930-1951)
Butkus Antanas (1877-1949)
Butrimavičius Česlovas (1947-1948)
Butrimavičiūtė Genovaitė (1947-1948)
Čebatarauskienė Teklė ( g.1898)
Čebatarauskienė Viktorija (1860-1948)
Čekaitienė Pranė (Bronė) (1901-1948)
Čekaitis Izidorius (1889 (1901)-1955)
Čekaitytė Adelė (1923-1950)
Čekauskas Benediktas (1877-1955)
Čekauskienė Konstancija (1879-1950)
Čepukėnas Ignas (1884-1949)
Čereška Zigmas (1880-1949)
Čereškienė Uršulė (1896-1949)
Černiauskaitė Vida (1947-1948)
Čyvas Kazimieras (1876-1950)
Čivienė Stasė (1882-1953)
Čižinauskienė Petronėlė (1877-1956)
Čižinauskas Alfonsas (1943-1949)
Čižinauskaitė Ramutė (Rima) (1946-1948)
Dabužinskaitė Genė (g.1919)
Dagienė Ieva (1886-1951)
Daleckas Julius (1891-1955)
Damašauskas Juozas (1938-1948)
Damulis Jonas (1949-1952)
Damulis Vladas (1945-1949)
Dapkus Jonas (1942-1948)
Dapkus Kazys (1953-1955)
Dapkus Stasys
kūdikis Dapkutė Angelė (1949-1951)
Dargužis Julius (1878-1951)
Darulienė Marijona (1878-1950)
Darulis Vladas (g.1942)
Darulytė Aldona (1944-1952)
Darulytė Valentina (kūdikis m. 1948)
Daugnora Juozapas (1871-1948)
Daugnorienė Kotryna (1889 (1890) – 1957)
Daugvila Kazimieras (1874-1954)
Daujotas Vitas (1953-1954)
Daujotaitė Janė (1946-1948)
Deikuvienė Aleksandra (1889 (1890)-1954)
Dešrys Petras (1873-1950)
Dešrytė Janina (1911-1954)
Devenytė (Dievenytė) Genė (1943-1949 (1950)
Dikčius Juozas (1938-1948)
Dikčius Juozas (1889-1955)
Dikčius Mykolas (kūdikis m. 1948)
Dovainis Jonas (1873-1950)
Dubinskas Zenonas (1895-1950)
Dubinskas Kazys (1925-1953)
Dūdaitė Dana(1940-1950)
Dūdaitė Janina (1947-1948)
Dumčienė Bronė (1896-1956)
Duškevičienė Ona (1875-1951)
Džiaugienė Ona (g.1875)
Eimontas Vladislovas (1893-1950)
Eimontaitė Marija (Halina) (1932-1948)
Eimontienė Konstancija (1878 (1872)-1948)
Enčeris Tomas (1877-1950)
Fomičevas Grigorijus (1885-1948)
Gaidamavičius Mykolas (1881-1953)
Gailevičius Polikarpas (1887-1949)
Gaižauskas Pranas (1896-1956)
Gaižutis Rapolas (1880-1950)
Gavėnas Adomas (1879-1951)
Gavėnienė Kazė (1876-1949)
Gečiauskienė Paulina (1884-1950)
Gelažauskienė Ona (1889-1951)
Gervė Petras (1901-1958)
Gervė Kazys (1947-1948)
Gervytė Irena (1943-1951)
Gervytė Ona (1947-1948)
Giedraitytė Angelė (1947-1948)
Giedraitis Jonas (1902-1953)
Giedraitis Juozas (1938-1949)
Girniuvienė Kazimiera (1866 (1853)-1948)
Grabliauskienė Uršulė (1884-1950)
Greičius Antanas (1889 (1895)-1949)
Greičius Simas (1884-1949)
Greičiuvienė Ona (1860 (1873)-1948)
Griganavičius Juozas (1888-1948)
Grigas Edvardas (1880-1950)
Grigas Petras (1899-1952)
Grigas Stanislovas (1893-1949)
Grigienė Bronislava (1885-1959)
Grigoravičius Pranas (1886-1948)
Grinevičius Alfonsas (kūdikis m.1948)
Grokovinaitė Ona (1945-1948)
Gromatas Aleksandras (1889-1949)
Grudzinskaitė Vaclova (1947-1948)
Grumadienė Uršulė (1872-1954)
Gudavičius Antanas (1924-1949)
Gudavičiūtė Edita (1945-1948)
Gudeikis Petras (1873-1954)
Gudelskaitė Elvyra (1946-1948)
Gudelskas Petras (1881-1949)
Gudžiūnas Jeronimas (1893-1949)
Gudžiūnas Kazimieras (1875-1949)
Gudžiūnienė Marijona (1883-1948)
Gudžiūnienė Ona (1881-1953)
Gujienė Vaclova (1900-1950)
Gujis Feliksas Juozas (1894-1952)
Gukevičienė Michalina (1875-1948)
Gumbaragis Andrius (1873-1948)
Gvazdauskas Tomas (1946-1948)
Gvozdas Jonas (1894-1949)
Gvozdas Tomas (1946-1948)
Ibianskas (Ibenskas) Petras (1870-1949)
Ilevičienė Anelė (1888 (1890)- 1956)
Jacevičius Stanislovas (1947-1951)
Jacevičius Valentinas (1947-1951)
Jackonienė Vanda (1893-1949)
Jackūnaitė Veronika (Anelė) (1923-1949)
Jacunskaitė Romutė (1941-1949)
Jakštaitė Adolfina (1931-1948)
Jakštienė Adelė (1884-1958)
Jakubauskas Vincas (1882-1953)
Jakučiūnienė Elžbieta (1873-1952)
Jankauskas Benediktas (1871-1949)
Jankauskienė Ona (1893-1949)
Jankauskienė Pranciška (1884-1948)
Janušas Povilas (1881 (1887) – 1948)
Janušauskienė Ona (1886-1951)
Januškevičienė Marijona (1869-1950 (1949)
Janušauskas Juozas (1876-1948)
Jaraitė Irena (1947-1948)
Jasiulionienė Adelė (1886-1955)
Jegelevičius Jonas (1875-1948)
Jocaitis Jonas (1883-1950)
Jočienė Filomena (1898 (1888)-1952)
Jočys Stasys (1888 (1878)-1956)
Jokubauskienė Uršulė (1866-1948)
Jonaitienė Kotryna (1895-1955)
Jonaitis Vincentas (1885-1949)
Jonikas Mykolas (1873-1948)
Jukna Antanas (1877-1950)
Jusevičius Petras (1882-1954)
Jusevičius Vladislavas (1866-1948)
Jušinskas Antanas (1910-1949)
Jušinskas Kazimieras(1945-1948)
Juškas Antanas (1873-1950)
Juškas Antanas (1889-1952)
Juškienė Liucija (1910-1952)
Juškienė Marija (1872-1950)
Juškienė Ona (1882-1951)
Jutaitė Stasė (1945-1948)
Kairys Antanas (1880-1952)
Kairys Jurgis (1872-1949)
Kalvelis Vytautas (1894-1950)
Kairienė Eleonora (1902 (1890)-1957)
Kaletka Antanas (1888-1948)
Karaliūnas Kazys (1874-1950)
Karaliūtė Juzė (1917-1948)
Karandzevičienė Ieva (1887-1949)
Karandzevičius Antanas (1870-1948)
Karandzevičius Jonas (1910-1951)
Karčiauskienė Teofilė (1900 (1890)-1949)
Karpavičienė Ona (1884-1950)
Karpavičius Rapolas (1889-1949)
Kasparavičius Pranas (1888-1950)
Kavaliukienė Stasė (1908-1952)
Kazlauskaitė Janė (1946-1948)
Kazlauskaitė Valė(1934-1956)
Kazlauskas Bronius (g.1935)
Kazlauskas Jonas (Andrius) (kūdikis m. 1948)
Kazlauskienė Pranė (1906-1949)
Kemzūra Bronius (1878-1948)
Kemzūra Jonas (Ignas) (kūdikis m. 1952)
Kemzūra Kasparas (1897-1950)
Kemzūrienė Ona (1890-1948)
Kerbelis Baltrus (1878-1949)
Kidiukas Stepanas (1876-1948)
Kyga Jonas (1881-1950)
Kilijonas Kazimieras (1900-1950)
Kilijonienė Pranė (1883-1949?)
Kirbutienė Petronėlė (1880-1952)
Kisielienė Agnė (1878-1950 (1952)
Kisielius Petras (1872-1949)
Klasauskas Antanas (1894-1949)
Kleinauskas Antanas (1919-1954)
Kleinauskas Jonas (1924-1949)
Klimaitienė Marcelė (1872-1948)
Koncevičius Pranas (1871-1950)
Knopkus Antanas (1864-1984)
Koris Jonas (1880-1952)
Kojis Stasys (1944-1949)
Koncevičius Pranas (1871-1950)
Kregždė Kazys (1873-1949)
Kregždienė Marcelė (1887-1948)
Kriogienė Marijona (1890-1955)
Kriučkauskas Vincas (1870-1949)
Kukanauskas Juozas(1899 (1895)-1949)
Kuliavas Juozas (1873-1954)
Kuliešytė Danutė (1945-1952)
Kuliešytė Vida (1948-1949)
Kulikauskas Martynas (1860-1948)
Kuodis Justinas (1872-1949)
Kupčiūnas Jonas (1881-1959)
Kuprys Zigmantas (1879-1951)
Kurgonas Juozas (1903-1949)
Kušlys Jonas (1900-1951)
Kušlys Pranas (1945-1948)
Kvakšienė Cecilija (1887-1949)
Kvalita Jonas (1894-1950)
Kvalita Feliksas (1946-1948)
Kvalita Frankas (1947-1948)
Kvalita Henrikas (1945-1958)
Kvalitaitė Bronė (1940-1949)
Kviecinskas Bronislovas (1892-1954)
Kviecinskas Zigmundas (1946-1948)
Kviecinskienė Marija (1900-1952)
Kviecinskienė Michalina (1878-1949)
Kvietkauskas Vytautas (1947-1948)
Lajauskas Vladas (1894-1952)
Latvys Jonas (g.1895)
Lazarevičienė Petronėlė (1891-1959)
Leckas Ignas (1896-1955)
Leika Juozas (1888-1949(?)
Lemenauskas Antanas (1871-1956)
Lemenauskas Bronius (1908-1953)
Leskauskas Pranas (1895-1952)
Levickis Česlovas (1929-1949)
Liaudanskas Eugenijus (1903-1954)
Linkevičienė Ona (1868-1948)
Linkevičiūtė Bronislava (1927-1951)
Linkonas Adomas (1888? – 1956 (1953)
Lisauskas Antanas (1895-1951)
Lisauskienė Ona (1891-1951)
Lisauskienė Eleonora (1872-1950)
Lisauskienė Marijona (1905 (1899)-1950)
Liugėnienė (Mogenienė) Elžbieta (1861-1948)
Liutkevičienė Liudvika(1876-1956)
Liutkus Algirdas (1936-1950 (1951)
Lubickienė Ona (1862-1948)
Lubickaitė Valerija (1888-1956)
Lukminienė Anastazija (1866-1954)
Lukmienė Antanina (1870-1948)
Lukonienė Marijona (1883-1948)
Lukonas Laimutis (1949-1950)
Lukoševičienė Marijona (1885-1949)
Lukoševičius Vytautas (1923-1949)
Lukoševičius Dominas (1880-1949)
Lukoševičiūtė Nijolė (1946-1948)
Mackelienė Ona (1906-1954)
Mačiulienė Anelė (1897-1950)
Majauskienė Alina (1906-1950)
Makarskas Vincas (1883-1952)
Makarskienė Petronėlė (1882-1951)
Makauskienė Adelė (1896-1948)
Makauskaitė Aleksandra (1946-1948)
Maneikienė Juzė (1878-1949)
Mankuvienė Ona (1861-1948)
Marcinkevičius Juozas (1885-1949)
Marazaitė Elena (1899-1948)
Marazienė Zofija (1876-1948)
Markauskaitė Ona (Birutė) (1948-1949)
Markūnas Kazys (1871-1949)
Markūnienė Uršulė (1886-1950)
Marma Kostas (1870 (1866) -1951)
Marmienė Veronika (Zuzana) (1874-1949)
Masaitis Antanas (1882-1948)
Masaitienė Marijona (Malvina) (1884-1948)
Maskoliūnienė Uršulė (1884-1948)
Mauručaitė Marijona (1907-1949)
Miceika Stanislovas (1877-1953)
Michnevičius Pranas (1883-1957)
Michnevičienė Jadvyga (1906-1957)
Mickevičius Kazys (1896-1948)
Mickienė Elzbieta (1879-1949)
Mickūnas Petras (1900-1954)
Mieliauskas Leokadijus (kūdikis m.1948)
Mikalauskienė Kazė (1875 (1888)-1949)
Mikalauskas Jonas (1868 (1870)-1950)
Mikalauskas Mataušas (1912-1958)
Mykolaitienė Ona (1886-1948)
Mikšienė Zofija (1900-1953)
Mikučionytė Stanislava (1886-1949)
Minelga Stasys (1883-1949)
Minelgaitė Antanina (1881-1950)
Mingaila Stanislovas (1884(1883)-1955)
Miselis Bronius (1902-1949)
Misevičius Marijus (kūdikis m.1956)
Misiukas Jonas (1892-1948)
Misiukas Juozas (1888-1949)
Misiūnienė Uršulė (1878-1948)
Mykolaitienė Ona (1886-1948)
Mockevičius-Mockus Kazys (1892-1952)
Moročkienė Apolonija (1913-1951)
Nacas Martynas (1890-1948)
Našlėnas Vladas (1882-1952)
Navickas Karolis (1880 (1884)-1949)
Navickienė Ona (1882-1949)
Navickas Rimas (kūdikis m.1956)
Navickas Vladas (1895-1955)
Navickienė Karolina (1861-1948)
Navickienė Veronika (g.1878)
Neimontas Liudvikas (1870-1948)
Nekrošienė Leonora (1911-1952)
Norkus Antanas (1901-1950)
Nuobaras Mykolas (1888-1948)
Olbikas Kazys (1896-1951)
Pabedinskas Jonas (1885-1948)
Pacevičiūtė Alita (kūdikis m.1948)
Pakštaitis Vincas (1895-1953)
Palaimienė Teklė (1878-1954)
Paleckienė Marijona (1874 (1890)-1948)
Paspirgelienė Teodora (1893-19540
Paspirgelis Pranas (1898-1951)
Paulaitienė Kotryna (1872-1952)
Paulauskaitė Danutė (1944-1948)
Paulauskas Stasys (1880 (1890)-1951)
Paulauskienė Anelė (1897-1948)
Paulavičius Adolfas (1881-1949)
Pauliukaitis Leonas (kūdikis m.1953)
Pavasarienė Stefa (1895-1951)
Pavasaris Motiejus (1877-1948)
Pažereckas Antanas (1874-1948)
Pažereckienė Petronėlė (1897-1952)
Pečiulis Alfonsas (1948-1949)
Pečiulis Antanas (1878-1950)
Petkevičienė Paulina (1879-1948)
Petkevičius Jonas (1875-1948)
Petkevičius Viktoras (1882-1949)
Petniūnas Stasys (1893-1955)
Petrauskaitė Elena (1946-1948)
Petrauskas Vincas (1878-1949)
Petronienė Pranė (1876-1951)
Pieslekas Aleksandras (1871-1950)
Pocinkus Jonas (1878(1883)-1954)
Pociūtė Elena (1945 (1943)-1949)
Popaitė Eleonora (1941-1948)
Poškuvienė Marijona (1895-1952)
Poznokienė Marcijona (g.1899)
Pralgauskas Juozas (1861-1948)
Pralgauskienė Ona (1865-1948)
Pratašius Ignas (1892-1956)
Ptašinskas Antanas (1878 (1860) -1949)
Pučinskas Antanas (1873-1949)
Puidokas Stasys (1934 (1932)-1954)
Puidokienė Marijona (1872-1948)
Pusvaškis Petras (1883-1952)
Putna Petras (1895-1961)
Puzinas Petras (1880-1954)
Puzinienė Pranciška (1888-1952)
Račelis Juozo (kūdikis m. 1948)
Račinskaitė Kristina (1947-1951 (1949)
Ragulienė Domicelė (1866(1872)-1951)
Raila Bronislovas (1879-1948)
Railienė Ona (1876 (1882)-1948)
Railienė Elžbieta (1875-1948)
Railienė Ieva (1860-1948)
Railienė Kotryna (1879-1950)
Rainienė Emilija (1920-1958)
Rainytė Vlada (kūdikis m.1949)
Rakauskaitė Rozalija (1878-1950)
Rakauskas Justinas (1884-1948)
Rakauskas Motiejus (1882-1948)
Ramanauskaitė Violeta (1947-1948)
Rašymienė Agnieška (1861-1948)
Raškevičienė Ieva (1878-1950)
Raugalaitė Elena (1942-1948)
Riauba Pranas (1911-1956)
Riauba Pranas (1874-1950)
Riaubienė Ona (g.1877)
Rickevičienė Natalija (1887-1953)
Rickevičius Benediktas (1896-1949)
Rimavičienė Kazimiera (1878-1948)
Rimavičienė Marcelė (Marcijona) (1862-1950)
Rimavičius Stasys (1887(1896)-1949)
Rimavičiūtė Janina (1919-1949)
Rimkevičius Antanas (1868-1948)
Ruibys Jonas (1946-1948)
Ruskonienė Viktorija (1885-1949)
Rutkauskaitė (Rutkauskienė) Veronika (1888-1949)
Rutkauskas Adomas (1875-1948)
Rutkauskas Edvardas (1894-1949)
Rutkauskienė Marijona (1886-1956)
Ruzgas Juozas (1903-1948)
Sabaliauskas Aleksas (1937-1954)
Sabataitienė Ona (1920-1953)
Sakalauskaitė Ona (1939-1952)
Sakalis Jurgis (1886-1949)
Sakauskienė Apolonija (1888-1949)
Saročkaitė Irena Elena (1946-1948)
Sasnauskienė Stasė (1885-1956)
Sėjūnaitė Ona (1945-1948)
Sereikienė Elžbieta (1878-1948)
Simanavičiūtė Angelė (1946-1948)
Simanavičienė Leokadija (1892-1949)
Simanavičius Juozas (kūdikis m.1948)
Simanavičiūtė Elvyra (1947-1948)
Siniauskas Stanislovas (1900-1948)
Sinkevičienė Elena (1910-1955)
Skirgaila Petras (1887-1948)
Skuodienė Jadvyga (1897-1951)
Skužinskas Antanas (1945-1949)
Skužinskas Juozas (1947-1948)
Smilgevičius Leonardas (1934-1948)
Sperskas Edvardas (1888-1949)
Sperskis Boleslovas (1891-1955)
Stankevičienė Rozalija (1878-1950)
Stanionienė Juzė (1868-1948)
Stanionis Stasys (1900-1951)
Staniulienė Ona (1885-1949)
Staniulis Antanas (1885-1949)
Staniulis Stasys (g.1891)
Stankevičienė Adelė (1896-1950)
Stankevičiūtė Aldona (kūdikis m.1948)
Stankūnienė Ona (1889-1960)
Stankuvienė Zofija (1889-1953)
Stanulienė Ieva (1886-1956)
Staševičienė Barbora (1883-1949)
Staškienė Monika (1868-1952)
Staškūnaitė Angelė (1947-1948)
Staškūnienė Ona (1882-1949)
Stoškuvienė Domicelė (1902-1954)
Strebeikaitė Elena (1902-1954)
Strelčiūnas Kazimieras (1898-1953)
Strelčiūnienė Viktorija (1899-1949)
Stuogys Jonas (1875(1879)-1948)
Sudnikas Pranas (1879-1950)
Survila Boleslovas (1890-1955)
Survila Jonas (kūdikis m.1948)
Survila Mykolas (1933-1948)
Survilaitė Angelė (1945-1948)
Svetickas Jonas (1947-1948)
Sviderskas Vincas (1882-1956)
Šaltienė Kazimiera (1907-1953)
Šaltis Boleslovas (1902-1952)
Šataitė Veronika (1947-1948)
Šiaulys Jonas (1882-1949)
Šimas Edvardas (1883-1952)
Šimkytė Regina (1946-1948)
Šimkus Antanas (1947-1948)
Šimkus Kazys (1881-1948)
Širka Antanas (1890-1954)
Širkienė Ieva (1867-1948)
Širmulevičius Zenonas (1946-1948)
Šiugžda Antanas (1884-1952)
Šiukšta Antanas (1873-1955)
Šiupenis Juozas (1924-1951)
Šmitas Jonas (1893-1956)
Šnapštienė Ona (1882-1950)
Špakauskas Kazys (1894(1890-1950)
Špokienė Veronika (1888-1949)
Štareika Jonas (1940-1948)
Šukauskienė Genovaitė (1925-1952)
Šukauskaitė Aldona (1946-1948)
Šukauskas Jonas (1870-1949)
Šukauskienė Domicelė (1876-1948)
Šukutis Jonas (1888-1949)
Šukutytė Agota (1893-1957)
Švelnikas Adomas (1904-1948)
Švelnikienė Salomėja (1895-1949)
Tadarauskaitė Stasė (1921-1949)
Tamašauskienė Petronėlė (1878-1948)
Tamašauskaitė Aldona Zuzana (1944-1948)
Tamašauskaitė Ona (1942-1948)
Tamašauskas Vytas (1930-1948)
Tamaševičienė Rozalija (1873-1950)
Tamošiūnas Adomas (1870(1866)-1953)
Tarankus Stanislovas (1940-1949)
Tarosienė Petronėlė (1861-1949)
Tauginas Antanas (1899-1948)
Tauginienė Felicija (1901-1949)
Tiškuvienė Angelė (1896(1902)-1949)
Toliušis Bronius (1888-1957)
Toliušis Izidorius (1883-1951)
Toliušienė Barbora (1885-1950)
Tolušienė Rozalija (1864-1950)
Trumpaitytė Stanislava (1946-1949) Turčinskas Pranas (1872-1948)
Urbanavičius Juozas (1896-1949)
Urbonas Antanas (1890-1949)
Urbonas Kazys (1873-1951)
Urbonavičienė Agnieška (1900-1948)
Urbonavičius Antanas (1892(1897)-1948)
Urbonavičiūtė Ramutė (1948-1951)
Urbonienė Pranciška (1870-1948)
Urbutis Antanas (1895-1948(1949)
Vaičekauskienė Monika (1897-1956)
Vaičiūnas Karolis (1875-1953)
Vaidotienė Stefanija (1861-1948)
Vaisiauskas Izidorius (1877-1948)
Vaitkūnienė Vanda (1875-1950)
Vaškevičienė Adelė (1891-1953)
Vaškevičius Česlovas (1928-1949)
Vaištaras Tomas (1874-1952)
Vaivada Pranas (1940-1948)
Vaivadaitė Irena (1947-1948)
Valaikis Ignas (1874-1949)
Valaitis Jonas (1874-1949)
Valantinas Pranas (1904-1949)
Valiūnas Vladas (1877-1950)
Vanckevičienė Zofija (1883-1948)
Veličkaitė Danutė (1947-1948)
Velionas Juozas (1889(1882)-1948)
Velionas Viktoras (1878-1953)
Venclovas Augustinas (1903-1949)
Viburytė Genė (1934-1949)
Viburys Petras (kūdikis m.1956)
Viburytė Jugasia (1890-1948)
Vinskas Jurgis (1872-1949)
Vinskus Jurgis (1868-1949)
Vinskienė Elena (1892-1954)
Vizgirdienė Marijona (1901(1908)-1953)
Vizgirdas Teofilis (1892 (1902)-1956)
Volkas Juozas (1900-1950)
Volodko Ričardas (1942-1948)
Volodko Zbignevas (1945-1948)
Voverienė Adelė (1868-1948)
Vrubliauskas Pranas (1899-1954)
Zabarauskaitė Agnė (1940-1949)
Zabukas Juozas (1886-1950)
Zabukas Vytautas (1932-1954)
Zabukienė Stasė (1898-1959)
Zaksienė Kazimiera (1892-1948)
Zaleckas Stanislovas (1945-1948)
Zaleskienė Jadvyga (1897-1951)
Zasčiurinskas Vaclovas (1889-1952)
Zinkevičienė Elena (1903-1955)
Zurza Vaclovas (1920(1916)-1955)
Žemaitienė Rozalija (1890-1948)
Žičkienė Agnieška (1904-1957)
Žičkutė Irena (kūdikis m.1956)
Žydelis Motiejus (1897-1949)
Žilaitienė Elžbieta (1875-1949)
Žilaitis Jurgis (1874-1949)
Žilaitis Jurgis (1907-1955)
Žilinskas Romas (1931-1950)
Žiniauskaitė Adolfina (1944-1948)
Žukauskas Stasys (1866-1948)
Žukauskas Stasys (kūdikis m.1948)
Žukauskienė Adelė (1878-1948)
Žukauskienė Adolfina (1880(1885)-1948)
Žukauskienė Uršulė (1876-1948)
Žukauskienė Bronė (1921-1949)
Žukauskienė Rozalija (1879-1949)
Žutautas Vincas (1903-1954)
Kaganas Elijas (1897-1950)
Mackus Antanas (1890-1958)
Akunis Pranas (1910-1956)
Noreikienė Jadvyga (1886-1949)
Paškauskas Juozas (1902-1949)