LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Trofimovskas , Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Algis Apanavičius 1926-1946
Aldona Ašmontaitė 1935-1943
Kūdikis Ašmontas 1941-1942
Juzė Ašmontienė 1909-1943
Marija Atkočaitienė 1888-1943
Emilija (Ona) Augustinaitė 1923-1943
Juozas Augustinas g.1926
Marijona Augustinienė 1895-1943
Gediminas Balčius 1907-1942
Algimantas Baltokas 1924-1942
Ona Baltrukonienė 1905-1942
Birutė Baranauskaitė 1937-1943
Danguolė Baranauskaitė 1933-1943
Gražina Baranauskaitė 1937-1943
Algirdas Baranauskas 1931-1943
Antanas Baranauskas 1907-1942
Stanislava Baranauskienė 1904-1943
Elena Barniškienė 1911-1942
Vidmantas Edmundas Barniškis 1938-1942(1943)
Kotryna Belozarienė-Montvid g.1901
Ipolitas Birieta 1885-1943
Algirdas Julius Čaplikas 1936-1942
Leokadija Viktorija Daniliauskienė 1900-1943
Magdalena Drūtienė 1905-1942
Boleslovas Drūtys 1895-1942
Jonas Drūtys 1931-1942
Juozas Drūtys 1934-1942
Anelė Drūtytė 1935-1942
Julija Regina Dundulytė 1928-1942
Barbora Dzikienė 1888-1943
Frida Gamza 1899-1943
Agota Geidonienė 1873-1943
Leonas Geleris g.1896
Jonas Leonas Giedrikas 1932-1943
Anelė Grigienė 1876-1943
Kazimieras Jurelė 1913-1948
Rasa Kazlauskaitė 1939-1942
Juozas Kažemėkas 1921-1943
Mykolas Kažemėkas 1874-1942
Julija Kažemėkienė 1879-1942
Chaja Kligmanienė 1894-1942
Antanas Krikštonis (Krikštanas) 1893-1943
Edvardas Lukminas 1918-1942
Stefanija Lukoševičienė 1886-1943
Simas Marcinkevičius 1870-1942
Algimantas Markevičius 1940-1942
Kazys Markevičius 1907-1943
Anelė Markevičiūtė 1928-1943
Genė Markevičiūtė 1930-1942
Veronika Markevičiūtė 1937-1943
Stefanija Mikoliūnienė 1894-1943
Rimvydas Urbanas Misiūnas 1923-1942
Vincas Motekaitis 1906-1943
Algirdas (Adolfas) Petrikas 1925-1942
Antanas Petrikas 1923-1942
Marijona Raibikienė 1906-1943
Anelė Rinkevičienė 1903-1949
Juozas Skamaročius g.1887
Kazys Staniškis 1903-1943
Marija Šiškienė 1902-1942
Felicija Šiurkevičienė (Šurkienė) 1889-1943
Jonas Šiurkevičius 1935-1943
Stasys Šiurkevičius 1922-1943
Emilija (Anelė) Šiurkevičiūtė 1924-1943
Marcelė Totoraitienė g.1897
Jonas Tumosa 1935-1947
Viktorija Tutoraitienė 1893-1943
Algirdas Tutoraitis g.1924
Ona Vaitekūnienė g.1878
Ernestas Vanagas 1923-1946
Estera Vidoklerienė 1891-1944
Abramas Vidokleris 1921-1943
Vincas Vilkaitis 1892-1943
Boleslovas Vitkauskas 1904-1942
Steponas Vitkevičius 1905-1943
Antanas Volungevičius 1905-1943
Adolfas Zabukas 1911-1943
Algimantas Žirgulis g.1932
Stefanija Žygelienė 1907-1943
Eimutis Žygelis 1933-1942