LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Maimaksa, Jagrynlag

Rajonas: Archangelsko

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Maimaksos nepilnamečių kolonija. Maimaksa, Primorės raj., Archangelsko sr., Jagrynlago punktas. Dabar Maimaksa yra Archangelsko miesto rajonas. Lietuviai čia kalėjo 1946 – 1951 m. Jauni 15 – 16 m. vaikinai, buvę partizanų ryšininkai, pogrindinės spaudos leidėjai, taip pat karo metais savanoriškai išvykę dirbti Reicho tarnybon. Maimaksoje kalėjo apie 20 lietuvių. Be lietuvių, kalėjo rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, latviai, estai. Bendras lagerio kalinių skaičius siekė apie 1000 žmonių. Daugumą sudarė kriminaliniai kaliniai, nuo kurių teroro smarkiai kentėjo politiniai. Politinis kalinys Romualdas Makauskas labai vaizdžiai ir ironiškai apibūdino patiriamą smurtą: ,,Mus grūdino, mokė ir auklėjo“. Jo lagerio draugas, ukrainietis nesugebėdavo savęs apginti, todėl dažnai gulėdavo ligoninėj dėl sumušimų. Jeigu politiniai kaliniai ko nors reikalaudavo iš lagerio administracijos, pirmiausia juos apkuldavo kriminaliniai kaliniai, o po to lagerio administracija uždarydavo į karcerį. Kaliniai dirbo metalo liejykloje, stalių dirbtuvėse, pagalbinius darbus laivų statykloje, kasė žemę, traukė iš upės atplukdytus rąstus. Darbo sąlygos buvo sunkios. Išdirbio normos didelės ir sunkiai įvykdomos, tai atsiliepdavo maisto daviniui. Nuolat kentė alkį. Politinis kalinys Česlavas Maskelis mini, kad tiesiog ,,gaudydavo duonos kvapą”. Dirbo šlapiais rūbais, nes jų nebuvo, kur išdžiovinti. Neapsikentęs tokių kalinimo sąlygų, Romualdas Makauskas bėgo iš lagerio, bet po dienos buvo sulaikytas ir papildomai nuteistas už pabėgimą. Nesėkmingai bėgo ir kitas politinis kalinys Romualdas Andrijauskas, planavęs nusigauti į uoste esantį amerikiečių laivą. Sugavę, sumušė šautuvų buožėmis ir nuteisė papildomai 1 m. kalėti BUR‘e (sustiprinto rėžimo barakas). Vytautas Eduardas Voroneckas kalėjęs Maimaksoje 1946 – 1948 m. slapta ruošė ir platino pranešimus iš laikraščių apie tuometinę politinę padėtį kaliniams nemokantiems rusų kalbos. Iš Maimaksos kaliniai buvo etapuojami į kitus Archangelsko, Vologdos, Sverdlovsko ir Kazachstano lagerius.