LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Komijos respublika

Dalyviai: ses. Danguolė Gervytė, kun. Saulius Bužauskas, Gintautas Alekna

 Pasiruošimas prasidėjo 2009 m. lapkričio mėn. formuojant ekspedicijos grupę ir renkant medžiagą apie politinius kalinius ir tremtinius Sibire. Organizuoti susitikimai su politiniais kaliniais, tremtiniais, istorikais iš VU ir Lietuvos Genocido aukų  muziejaus. Liepos 26 – rugpjūčio 14 d. ekspedicijos Komijos respublikoje metu aplankytos Vorkutos, Intos, Pečioros, Kodžiaromo, Kožymos, Andronovo apylinkėse esančios tremties ir įkalinimo vietos, organizuoti susitikimai su ten likusiais istorijos liudytojais: buvusiais politiniais kaliniais ar tremtiniais, taip pat vietine „Memorial“ organizacija, kuri tyrinėja ir kaupia informaciją apie genocidą "gulaguose". Dalyvauta 1953 m. Vorkutos 29 lagerio kalinių sukilimo minėjime. Sutvarkytos 9 memorialinės vietos Intoje, Kožyme, Vorkutoje, Kodžiarome, Pečioroje. Aptvertos Andronovo kapinės, likusios taigoje.